Trade-off, Opportunity Cost và Thế giới song song

Khi đang ngồi viết những dòng này, là lúc Táo vừa hoàn thành các thủ tục cơ bản để kết thúc công việc đang làm hiện tại, công việc mà Táo đã gắn bó với nó gần 4 năm từ khi mới ra trường để thả bản thân một thời gian mặc dòng đời xô…