080815 _843

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

★ Góc nhỏ của An ☆

lifestyle, joyfullness, cutieness

Hoài.

“ta có vạn con đường dài phải đi”

c o n d u o n g m u a x u a n

"The deepest rivers make least din (...)"

Ngẫu nhiên

Tôi nâng niu sự mù quáng của mình